9.4 C
Alexandroupoli
Τετάρτη, 4 Αυγούστου, 2021

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου η ρύθμιση των οφειλών στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Ποιοι ασφαλισμένοι μπορούν να υπαχθούν και ποιες είναι η προϋποθέσεις – Οι οδηγίες που δίνει σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας

ika _oura-ika-2

Οδηγίες για την ρύθμιση οφειλών «Νέα αρχή» προς τα ασφαλιστικά ταμεία δίνει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.

Όπως αναφέρει απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις είναι η υποβολή αίτησης στα οικεία περιφερειακά ή τοπικά καταστήματα ή μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών, η οποία δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, εφόσον αυτό υποστηρίζεται τεχνικά.

- Advertisement -

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της πάγιας ρύθμισης παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης καθυστερούμενων οφειλών έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οι οποίες α) δεν έχουν τύχει εξόφλησης με ρύθμιση ή με αναστολή πληρωμής ή με οποιαδήποτε άλλη διευκόλυνση ή νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής και β) τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη.

Με τις διατάξεις της νέας αρχής παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης καθυστερούμενων οφειλών μέχρι και την 31.12.2012, οι οποίες δεν έχουν τύχει εξόφλησης με ρύθμιση ή με αναστολή πληρωμής ή με οποιαδήποτε άλλη διευκόλυνση ή νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής, εφόσον καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 01.01.2013 και εφεξής ή εφόσον οφείλονται εισφορές από την 01.01.2013 και καταβάλλονται πριν την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

Να σημειωθεί ότι δεν επέρχεται αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Επίσης, υπάγονται, αν ζητηθεί από τον οφειλέτη:

– οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης

– ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και την 31.12.2012, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων σε σχέση με τον αριθμό των υπολειπόμενων δόσεων της υπαγόμενης ρύθμισης και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτερος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017.

 

Δικαιολογητικά

 

Πέραν της αίτησης, ο οφειλέτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να προσκομίσει στον αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης όργανο, ανάλογα με το ύψος της κύριας οφειλής :

i. έως 5.000 €:

– Υπεύθυνη Δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και η ανταπόκριση στη μηνιαία δόση.

ii. από 5.000€ έως 50.000€ (πάγια ρύθμιση) / 75.000€ (ρύθμιση νέας αρχής):

– Υπεύθυνη Δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή και πληροφορίες για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους καθώς και πληροφορίες που περιλαμβάνουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών.

iii. άνω των 50.000€ (πάγια) / 75.000€ (νέα αρχή):

– Υπεύθυνη Δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με συμπληρωμένα τα στοιχεία της ως άνω ii περίπτωσης

– Βεβαίωση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των δηλούμενων οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού.

Η δαπάνη για την αμοιβή του εκτιμητή βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.

iv. άνω των 150.000€ (πάγια) / 300.000€ (νέα αρχή):

– Υπεύθυνη Δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με συμπληρωμένα τα στοιχεία της ως άνω ii

περίπτωσης

– Βεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή της ως άνω iii περίπτωσης

– Σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται σε:

→ Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης και για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων,

→ Πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών, αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή,

→ Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και

→ Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.

-Β-

ΕΛΑΝΚΟ

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

H Praktiker μας καλεί σε ένα αξέχαστο καλοκαίρι

Κατάλογος… Summer mood on! Η Praktiker Hellas, είναι εδώ για να μην μας λείψει τίποτα και το φετινό Καλοκαίρι, μέσα...

More Articles Like This