9.4 C
Alexandroupoli
Παρασκευή, 16 Απριλίου, 2021

ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΧΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 14-12-13

Σήμερα ζούμε Ξέχωρη

μέρα Τρανή Μεγάλη

πού δέν τήν ζήσαμε ποτέ

στήν Πόλη τέτοια Άλλη

- Advertisement -

 

Γιορτάζουμε τά Ε Κ Α Τ Ο

Χρόνια τής ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

Σκοπός της ό Τραχύς Άγών

Σκληρος ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

 

Κλήθηκαν νά Γιορτάσουμε

Όλοι οί ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ μας

Πούχουν Περάσει άπό έδώ

σ΄αύτήν τήν Έορτή μας

 

Οί Τελευταίοι ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ

Πούχουνε Διοικήσει

καί μέρος τους απ΄τίς Καρδιές

στόν τόπο αύτόν άφήσει

 

Τινές Άνέβηκαν ψηλά

στήν Στρατιά στό Σώμα

Άλλοι στό ΓΕΣ ώς ‘ΑΡΧΗΓΟΙ

Καί ΓΕΕΘΑ Άκόμα

 

Διοίκησαν οί ΑΡΙΣΤΟΙ

Άπ΄τήν ΙΕΡΑΡΧΙΑ

πού Δώσαν Σώμα καί Ψυχή

γι΄αύτή τήν ΜΕΡΑΡΧΙΑ

 

 

Όλημερίς κι΄Όλονυχτίς

σ΄αύτό τό Μετερίζι

σέ ένα Χώρο γύρω μας

Μπαρούτι πού μυρίζει

 

Ρήση ότι Φυλάσσουνε

τινές καί ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

Ψεύδος. Τίς Πολυθρόνες τους

Κρεβάτια τους καί Βίλες

 

Τίς ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ τους Φυλά

μόνο μιά ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Ή ΔΩΔΕΚΆΤΗ Άπέναντι

Πού έχει τήν ΤΟΥΡΚΙΑ

 

Ό προαιώνιος ΕΧΘΡΟΣ

Πού δέν θά έννοήσει

πώς πρέπει μέ τήν ΧΩΡΑ μας

σάν Γείτονας νά ζήσει

 

Ή ΔΩΔΕΚΆΤΗ τόυ ΣΤΡΑΤΟΥ

Τού ΕΒΡΟΥ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Στήν Γέννησή της έγραψε

Λαμπρή ΕΠΟΠΟΙΙΑ

 

ΧΙΛΙΑ καί ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ

ήταν τό ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ

Πού ΙΔΡΥΘΗΚΕ ή ΘΡΥΛΙΚΗ

Τού ΕΒΡΟΥ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

 

Ένας Αίώνας άκριβώς

καί πάντα ή ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Μπροστάρης όλου τού Στρατού

Σ΄όλη τήν ΙΣΤΟΡΙΑ

 

ΜΈ Άκμαιότατο ήθικό

όλη ή ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΜΈ Άνδρες πούναι μιά Γροθιά

Σκληροί μέ Πειθαρχία

 

Μέ Σύγχρονο Έξοπλισμό

καλά Έκπαιδευμένοι

Άριστοι καί γιά Θάνατο

Είναι Άποφασισμένοι

 

Όπως καί τότε Σήμερα

Παρούσα ή ΔΩΔΕΚΑΤΗ

Πανέτοιμη νά Κινηθεί

μέ Αγρυπνο τό μάτι

 

ΤΌΤΕ κινά άπό Ραιδεστό

Ίνάι καί πρός Νότο

παντού μέχρι τό Θρυλικό

Τέρμα στό ΚΑΛΕ ΓΚΡΟΤΟ

 

Καί φθάνει είς τήν Έπική

τήν ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑ

Τού Σαγγαρίου Ποταμού

Τρανή Έπιτυχία

 

Μερόνυχτα Είκοσι Δυό

Μάχονται σάν Λιοντάρια

καί γέμουνε τόν Ποταμό

μέ Τούρκικα Κουφάρια

 

Μόλις Προχθές ό ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Είπε πώς τού άνήκει

ή ΔΥΤΙΚΗ ή ΘΡΑΚΗ μας

μέχρι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Είς τήν ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

Πυρίνους Λόγους βγάζει

τήν Κρίση πού ή ΧΩΡΑ μας

Περνάει Δοκιμάζει

 

Δράττομαι τής Έπίσκεψης

Δικής σας Παρουσίας

Γιά νά σταλλεί ένα Μήνυμα

Σκληρό τής ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

 

Όποτε Θέλουν καί Τολμούν

νάρθουν νά Δοκιμάσουν

Όμως νά ειναι Βέβαιοι

τά μούτρα τους θά Σπάσουν

 

Μηνύματα τούς Στέλνουμε

ΕΙΡΗΝΗΣ καί ΦΙΛΙΑΣ

Πραγματικής Είλικρινούς

γιά Σχέση ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

 

Αίώνες ζουμε οί Δυό Μαζί

Είμαστε οί Γειτόνοι

Αύτό θά μείνει έσαεί

Όσοι κι΄άν φύγουν Χρόνοι

 

Πατέρες καί Παππούδες μας

Έμείς καί τά Παιδιά μας

Έγγόνια καί Δισέγγονα

θά είναι ή Γειτονιά μας

 

Ρίξτε νερό είς τό Κρασί

ΚΑΡΝΤΑΣΙΑ νά Γενούμε

Νά Γαληνέψουν οί Λαοί

να΄Ζήσουν νά Χαρούνε

 

Έμάς ή ΜΕΡΑΡΧΙΑ μας

πάντα ΓΙΓΑΝΤΩΜΕΝΗ

Τόν κάθε Έπιδρομέα μας

Ε Δ Ω θά Περιμένει

 

Καί άν άπό τούς ΓΕΊΤΟΝΕΣ

Κάποιος ΠΑΡΑΦΡΟΝΗΣΕΙ

Κι΄όρέγεται τήν ΘΡΑΚΗ μας

Ούτε ΣΤΙΓΜΉ θά ΖΗΣΕΙ

 

6936 592541

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΕΛΑΝΚΟ

Egnatia Pass

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Latest News

Καμμία απασχόληση εργαζομένων χωρίς τα “Self Tests”

Τόσο στον Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα – Τι ισχύει από τη νέα εβδομάδα Ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης,...

More Articles Like This