Home / Κοινωνια / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 50 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 50 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 50 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΚΑΙ 25ΕΤΙΑ ΤΟ 2010

ekso

Μετά από επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις που δέχθηκα στο δικηγορικό μου γραφείο σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία ανοίγει των δρόμο ώστε όλοι οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν 25ετία έως το τέλος του 2010 και ταυτόχρονα είχαν ανήλικο τέκνο, να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη, στο 50ό έτος της ηλικίας τους, όπως ακριβώς και οι γυναίκες με ανήλικο τέκνο , θεωρώ απαραίτητο να γίνουν κάποιες σημαντικές διευκρινήσεις.
Πρόκειται για τις υπ’ αριθ. 3744/2014 και 3748/2014 αποφάσεις του τμήματος ΙΙ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.
Δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων έγιναν δεκτές οι σχετικές εφέσεις που κατέθεσαν δύο συνταξιούχοι του Δημοσίου με αναστολή καταβολής των συντάξεών τους μέχρι τη συμπλήρωση των 64,5 και 65 ετών αντίστοιχα και αιτούμενοι να τους καταβληθούν οι συντάξεις τους αμά τη συμπληρώσει των 50 ετών, λόγω του γεγονότος ότι αμφότεροι είχαν 25ετή υπηρεσία στο Δημόσιο και ανήλικο τέκνο κατά το έτος 2010.
Κατά το σκεπτικό των επικαλούμενων αποφάσεων, με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη με το αρ. 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας των Ελλήνων ενώπιον του Νόμου αλλά και η ίση μεταχείριση αυτών εκ μέρους του νομοθέτη. Βάσει της εν λόγω συνταγματικής αρχής απαγορεύεται η δημιουργία άνισων καταστάσεων και η διαφοροποίηση του περιεχομένου των επιμέρους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών, βασισμένη στη διαφορά φύλου, και επίσης επιβάλλεται η παροχή ίσων δυνατοτήτων και ευκαιριών και στα δύο φύλα για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την ελεύθερη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή του τόπου (αρ. 5 παρ. 1 του Συντ.)
Άλλωστε οι ως άνω αποφάσεις εναρμονίζονται πλήρως και με τις διατάξεις του αρ. 141 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης , σύμφωνα με το οποίο κάθε Κράτος μέλος υποχρεούται να εξασφαλίζει την αρχή της ισότητας στις αμοιβές ανδρών γυναικών για όμοια εργασία, εμπίπτει δε στο πεδίο εφαρμογής του και το συνταξιοδοτικό σύστημα που καθιερώνεται με τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, δοθέντος ότι η σύνταξη που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα αυτού είναι «αμοιβή», επομένως απαγορεύεται κάθε διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην αμοιβή τους, άρα και στη σύνταξή τους.
Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα, οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2010 δεν μπορούν να βγουν πρόωρα στη σύνταξη , όπως αντίστοιχα και οι γυναίκες της ίδιας κατηγορίας, παρά μόνο με τη συμπλήρωση 35 ή 37 ετών υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα, ο νόμος ορίζει ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με ημερομηνία διορισμού μετά το 1983, που συμπλήρωσαν 25ετή υπηρεσία το 2011 και κατά τον χρόνο αυτό είχαν ανήλικο παιδί, λαμβάνουν σύνταξη με τη συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας τους ενώ όσοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2012, η καταβολή της σύνταξης είναι δυνατή με τη συμπλήρωση του 55ου έτους, ενώ αντίθετα προβλέπεται μόνο για τις γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους με ανήλικο τέκνο και 25ετία το 2010 η συνταξιοδότηση στα 50.

 

ergasiaka-3

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος, έτσι ώστε να χορηγηθεί πλήρης σύνταξη, είναι τόσο η 25ετία, αλλά και η ύπαρξη ανήλικου τέκνου, να συντρέχουν έως το τέλος του 2010.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Η «αδικία» συνίσταται στο γεγονός ότι ενώ οι «νεότεροι» δημόσιοι υπάλληλοι, διορισμένοι μετά το 1983, με 25ετία το 2011 και το 2012, μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την δυνατότητα που τους παρείχε ο νόμος και να βγουν πρόωρα στη σύνταξη έχοντας ανήλικα τέκνα , το ίδιο δεν μπορούσε να συμβεί και για τους «παλαιότερους» άνδρες δημοσίους υπαλλήλους με 25ετία το 2010 και ανήλικο παιδί, καθώς η 25ετία στο Δημόσιο είναι θεμελιωτική και ο νόμος δεν είχε αναδρομική ισχύ, με αποτέλεσμα οι νεότεροι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι να τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης στο θέμα της λήψης σύνταξης σε σχέση με τους παλαιότερους με τις ίδιες προϋποθέσεις.
Επίσης «παράδοξο» είναι και το γεγονός ότι στην κατηγορία των τριτέκνων ανδρών, δεν ίσχυσε κάτι τέτοιο, και ο ευνοϊκός νόμος έτυχε εφαρμογής και σε όσους τρίτεκνους άνδρες, διορισμένους μετά το 1983, είχαν συμπληρώσει 25ετία στο Δημόσιο και το 2010.
ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ;
Είναι ακόμα πολύ νωρίς να μιλάμε για καθολική εφαρμογή των δύο ανωτέρω αποφάσεων σε όλους τους άνδρες δημοσίους υπαλλήλους. Οι αποφάσεις αυτές είναι προσωπικές και αφορούν μόνο στους δύο εκκαλούντες.
Για να γίνει κάτι τέτοιο και να μπορούμε να πούμε ότι πλέον όλοι οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2010 και ανήλικο τέκνο μπορούν αν υποβάλλουν παραιτήσεις και να συνταξιοδοτηθούν με βάση την εν λόγω διάταξη με ασφάλεια, θα πρέπει να παρέλθουν όλες οι προβλεπόμενες εκ του νόμου προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων από πλευράς Δημοσίου. Οι δε προθεσμίες αρχίζουν να τρέχουν από την ημέρα κοινοποίησης των αποφάσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ημερομηνία που δεν συμπίπτει με τη δημοσίευσή τους.
Κατόπιν τούτου και εφόσον δεν ασκηθεί κάποιο ένδικο μέσο κατά της απόφασης, για να είναι καθολικά εφαρμοστέα θα πρέπει να εκδοθεί νομοθετική διάταξη και ακολούθως ερμηνευτική εγκύκλιος από το ΓΛΚ.
Πρόκειται λοιπόν για ένα καλό νέο μεν, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για να υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους οι υποψήφιοι – με αυτή τη διάταξη – συνταξιούχοι.
Χρονικά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το πότε θα ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο οπότε καλό θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται σωστά από ειδικούς και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί , γιατί όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες και χρειάζεται εξατομικευμένη πληροφόρηση για να είναι ασφαλείς.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟ
ΕΡ: «Θα ήθελα να μάθω πότε μπορώ να πάρω σύνταξη.
Δουλεύω σε δήμο σαν εργάτρια καθαριότητας , σκέφτομαι να κάνω μετάταξη σε ΔΕ εποπτών ,είμαι 9 χρόνια στα 10 σαν εργάτρια με βαρέα , θα ήθελα να μάθω πότε βγαίνω στη σύνταξη σαν επόπτης, τι χάνω και τι κερδίζω .
Ευχαριστώ. Βάσω Κ»

ΑΠ: Δεν μου αναφέρετε αν είσαστε παλιά ή νέα ασφαλισμένη (πριν το 1993 ή μετά), πότε προσληφθήκατε, την οικογενειακή σας κατάσταση κλπ. Γενικά μπορώ να σας πω ότι το καθεστώς βαρέων ενσήμων δίνει πλήρη σύνταξη σε νεότερη ηλικία από ότι το γενικό καθεστώς. Χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες γι8α να σας συμβουλεύω σωστά.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΡ: «Παρακαλώ να μου γνωρίσετε το νούμερο της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και ποιο τμήμα με την οποία μπορούν να συνταξιοδοτηθούν  όλοι οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν 25ετία έως το τέλος του 2010 και ταυτόχρονα είχαν ανήλικο τέκνο, στο 50ό έτος της ηλικίας τους, όπως ακριβώς και οι γυναίκες με ανήλικο τέκνο . Ευστράτιος Χ.»

ΑΠ: Πρόκειται για τις υπ’ αριθ. 3744/2014 και 3748/2014 αποφάσεις του τμήματος ΙΙ του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ : Η νομική σύμβουλος – συνεργάτης της «Ελεύθερης Θράκης» – Αποστολίδου Ελισάβετ απαντάει στις ερωτήσεις σας για ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά θέματα
ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ: «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68100
E MAIL : E.APOSTOLIDOU@YAHOO.GR
ΦΑΞ: 2551031030