9.4 C
Alexandroupoli
Δευτέρα, 6 Απριλίου, 2020

Το “Σ.τ.Ε.” απέρριψε την αίτηση του Σερίφ Δαμάδογλου

Στρεφόταν κατά των Υπουργών 1) Εσωτερικών, 2) Παιδείας και Θρησκευμάτων και ζητούσε την αναστολή εκτελέσεων Αποφάσεων του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  

Το “Συμβούλιο της Επικρατείας” με την υπ’ αριθμ. 35/2017 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της ολομέλειας του “Σ.τ.Ε.” απέρριψε την αίτηση του πρώην Μουφτή Διδυμοτείχου Δαμάδογλου Σερίφ Μεμέτ που είχε ασκήσει κατά των Υπουργών 1) Εσωτερικών και 2) Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία επεδίωκε την αναστολή εκτελέσεως Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Μεταξύ άλλων στο σκεπτικό της Αποφάσεως του “Σ.τ.Ε.” αναφέρονται και τα εξής:

***

Επειδή σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η επίδικη παύση έλαβε χώραν λόγω της αναφερθείσης αμετάκλητης καταδίκης του αιτούντος για το μνημονευθέν ποινικό αδίκημα.

Η άμεση όμως εκτέλεση της προσβαλλόμενης αποφάσεως που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του Μουφτή, ως εκ των καθηκόντων του, επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος ένεκα της ανάγκης διαφυλάξεως της ομαλής λειτουργίας της Μουφτείας Διδυμοτείχου, εν όψει μάλιστα της ανάγκης να μην ασκεί καθήκοντα Μουφτή πρόσωπο που καταδικάσθηκε αμετακλήτως για ποινικό αδίκημα, και μάλιστα για απλή συνέργεια σε απόπειρα απάτης.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, μετά από συνεκτίμηση της ηθικής βλάβης που επικαλείται ο αιτών, η οποία, άλλωστε, αποκαθίσταται πλήρως στην περίπτωση που ευδοκιμήσει η αίτηση ακυρώσεως (πρβλ. ΕΑ 111, 278, 392/2016 κ.ά.), καθώς και της οικογενειακής και οικονομικής καταστάσεώς του, κρίνει ότι, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην 3η σκέψη, δεν πρέπει να χορηγηθεί η ζητούμενη αναστολή εκτελέσεως, δοθέντος και ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως (παράβαση του δικαιώματος προηγούμενης ακροάσεως, πλημμελής αιτιολογία και παράβαση των αρχών της αναλογικότητας της ισότητας και της αξιοκρατίας) δεν είναι, πάντως, προδήλως βάσιμοι, εάν ήθελε θεωρηθεί ότι προβάλλεται σχετικός λόγος ανατολής. Συνεπώς η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της.

Δια ταύτα, απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Μαρτίου 2017 και η απόφαση εκδόθηκε στις 7 του ίδιου μήνα και έτους.

Ο Πρόεδρος

Νικ. σακελλάριου

Η Γραμματέας

Ελ. Γκίκα

Latest News

Οι ρυθμίσεις που ζητούν τα Καταστήματα Καφέ-Εστίασης της Αλεξ/πολης

Καλούνται οι Βουλευτές του Νομού Έβρου να συστρατευθούν και να βοηθήσουν Ένας χρόνος έχει περάσει από τις προεκλογικές εξαγγελίες...

4o Πακέτο μέτρων για την οικονομία

Ποιες είναι οι παρεμβάσεις της Κυβερνήσεως στην Αγορά, λόγω κορωνοϊού - Οι συμπληρωματικές δαπάνες στον Κρατικό Προϋπολογισμό ανέρχονται για Μάρτιο και Απρίλιο,...

Επιτακτική η ανάγκη ανακαίνισης του Σιδ/κου Σταθμού Πυθίου

Ο Ιστορικός Σταθμός του ΟΣΕ πρέπει να ανακαινισθεί και να επαναλειτουργήσει - Πολλαπλά τα οφέλη για τον ακριτικό Νομό μας

Πως εξαπλώθηκε η Ισπανική Γρίπη στην Αλεξ/πολη

Η πανδημία του 1918 βρήκε το τότε  Dedeagats υπό Βουλγαρική Κατοχή - Στην πόλη μας υπάρχει ακόμη το Βρετανικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο (τα...

More Articles Like This