Home / Κοινωνια / ΠΡΟΧΩΡΕΙ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝ/ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑ

ΠΡΟΧΩΡΕΙ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝ/ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑ

Με συντριπτική πλειοψηφία που άγγιξε το 99%, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Έβρου δέχθηκε το σχέδιο της συγχώνευσης – Δημιουργείται ένα ισχυρό τραπεζικό σχήμα στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης  

Με συντριπτική πλειοψηφία που άγγιξε το 99% η Γενική Συνέλευση της Συναιτεριστικής Τράπεζας Έβρου δέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας την συγχώνευσή της με την αντίστοιχη της Δράμας.

Στη Γ.Σ δώθηκαν απαντήσεις στα θέματα που τέθηκαν από τα στελέχη της και τα οποία συμφώνησαν στην πορεία ενός δρόμου, αυτού της συγχώνευσης και της δημιουργίας μιας νέας πιο ισχυρής και με καλύτερη προοπτική στα χρόνια που ακολουθούν.

Ακόμη και στην διαπίστωση που έκαναν ιδρυτικά στελέχη της τράπεζας για το πως φθάσαμε εδώ, οι απαντήσεις που δώθηκαν ικανοποίησαν το σώμα που ψήφισε την συγχώνευση.

Μάλιστα αυτό που θα μείνει στην όλη υπόθεση είναι ότι στην αγορά του νομού η τράπεζα Έβρου έχει μερίδιο μόλις 6-7%, ενώ η αντίστοιχη της Κρήτης 20-25%.

Ως εκ τούτου το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα από την υλοποίηση της συγχώνευσης, αναφέρεται:

1. στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και στην συνεργασία με την Παγκρήτια Τράπεζα για την μεταφορά – προμήθεια τεχνογνωσίας

2. στην συγκρότηση και λειτουργία μίας επαρκούς, σύγχρονης και αποτελεσματικής οργανωτικής δομής

3. στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των Εσωτερικών Συστημάτων Ελέγχου

4. και στην Ανάπτυξη – Επέκταση Δραστηριοτήτων σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η ουσιαστική αναπτυξιακή δυναμική που αναμένεται να προκύψει από τη δημιουργία μίας ισχυρής Περιφερειακής Συνεταιριστικής Τράπεζας στη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θεωρείται το σημαντικότερο αναμενόμενο αποτέλεσμα από τη συγχώνευση.

Η βαθμιαία αύξηση της παρουσίας της Νέας Συνεταιριστικής Τράπεζας στα σημαντικά αστικά και οικονομικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας με σχεδιασμένη και σταθμισμένη προτεραιότητα τις πρωτεύουσες των Νομών όπου σήμερα δεν υφίσταται παρουσία, θα αποτελέσει πυλώνα της αναπτυξιακής της στρατηγικής.

Ο στόχος της απόκτησης μεριδίου αγοράς στη Νέα Περιοχή Δραστηριοποίησης αντίστοιχου με το μέσο μερίδιο αγοράς των συνεταιριστικών τραπεζών στη χώρα, μέσω του νέου Φορέα να θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ρεαλιστικός και επιτεύξιμος, ο οποίος από μόνος του αιτιολογεί τη σκοπιμότητα του εγχειρήματος.

Οι άμεσες Κεφαλαιακές Ανάγκες εκτιμώνται σε 8-10 εκατ Ευρώ οι οποίες θα καλύψουν την ανάγκη της ύπαρξης ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου ύψους 10 εκατ Ευρώ για την λήψη άδειας λειτουργίας περιφερειακής τράπεζας, την κάλυψη των επιπτώσεων της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 από της 1/1/2018, τις ανάγκες τεχνολογικής και γεωγραφικής ανάπτυξης και την ανάγκη τήρησης αυξημένων κεφαλαιακών αποθεμάτων όπως αυτά ορίσθηκαν από την ΤτΕ για τις χρήσεις 2017 και 2018.

Το σημαντικότερο και κυρίαρχο σημείο του Σχεδίου Σύμβαση Συγχώνευσης αποτελεί η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μερίδων.

Με βάση την καθαρή θέση των δύο Πιστωτικών Ιδρυμάτων όπως αυτή συμφωνήθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Πιστωτικών Ιδρυμάτων, στο κεφάλαιο του οργανισμού ο οποίος θα προκύψει από την συγχώνευση, θα συμμετέχουν με ποσοστό 33,6114% οι μεριδιούχοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου και με ποσοστό 66,3886% οι μεριδιούχοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας.

Για την ικανοποίηση της παραπάνω συνθήκης και σύμφωνα με τις παραγράφους έξι (6) επτά (7) και οκτώ (8) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης προβλέπονται οι κάτωθι ενέργειες για την ολοκλήρωση των οποίων πρέπει να ληφθούν σχετικές αποφάσεις από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συνεταιρισμών:

1. Η Γενική Συνέλευση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε θα πρέπει να αποφασίσει την αύξηση των υφιστάμενου αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν τα μέλη της από 94.605 σε 1.892.100 με διαίρεση (split) της ονομαστικής της αξίας από 48,90 Ευρώ που είναι σήμερα σε 2,445 Ευρώ. Ως εκ τούτου οι μεριδιούχοι θα ανταλλάξουν κάθε παλαιά μερίδα της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε με είκοσι νέες, ονομαστικής αξίας 2,445 Ευρώ.

2. Η Γενική Συνέλευση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π. Ε. θα πρέπει να αποφασίσει όπως το κεφάλαιο ποσού 6.330.918,36 ευρώ διατεθεί κατά ποσό 5.896.093,34 ευρώ για την αύξηση του κεφαλαίου της απορροφώσας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε. ενώ το υπόλοιπο εκ ποσού 434.825,02 ευρώ θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό της καθαρής θέσης «Υπέρ το άρτιο».

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω πράξεων η σχέση ανταλλαγής των μερίδων της απορροφώμενης τράπεζας προς τις μερίδες που θα λάβουν οι συνεταίροι αυτής από την απορροφώσα τράπεζα, προσδιορίσθηκε σε τρία (3) προς ένα (1), δηλ. οι συνεταίροι της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π. Ε. για κάθε μία (1) μερίδα που κατέχουν θα πάρουν (3) μερίδες που θα εκδώσει η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε, λόγω της παραπάνω αύξησης του κεφαλαίου εκ της συγχωνεύσεως και σύμφωνα με τη νέα ονομαστική αξία των μερίδων της.

Επιπλέον οι συνεταίροι της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε λόγω της εν λόγω συγχώνευσης θα λάβουν αναλογικά, δωρεάν 964.974 νέες συνεταιριστικές μερίδες ονομαστικής αξίας 2,445 ευρώ εκάστη.

Με την οριστικοποίηση των παραπάνω ενεργειών οι παλαιοί μεριδιούχοι της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π. Ε. θα κατέχουν 1.446.516 μερίδες της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε και οι υφιστάμενοι μεριδιούχοι της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε θα κατέχουν 2.857.074

Οι συγκεκριμένες πράξεις – αποφάσεις κρίνονται ως απαραίτητες για την συγχώνευση των δύο οργανισμών ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός στην σχέση ανταλλαγής καθώς και αριθμός μερίδων που θα λάβουν οι μεριδιούχοι των δύο Πιστωτικών Ιδρυμάτων.